★ Esperantista Brusela Grupo ★

Disdoni Esperanton kaj ĝian kulturon en Bruselo estas nia celo.

La kursoj kaj kunvenoj rekomenciĝos la 14an de Septembro 2021

Atentu ekde tiu ĉi sezono la kursoj kaj kunvenoj okazos ĉiujn mardojn vespere, de la 18:30 ĝis la 20:00.


La kurso por komencantoj denove okazos virtuale
per la programo Zoom kiu estas libere elŝutebla tie https://zoom.us/. La kursanoj ricevos ligilon por konektiĝi.
NB : La programo ekzistas por komputiloj, tabulkomputiloj kaj kaj saĝtelefonoj (Apple aŭ Android)

Male la paroligaj klub-kunvenoj / prelegoj re-okazos fizike mardon vespere je la 18:30 horo en la salono Casablanca de la Komunuma Centro « De Pianofabriek », Rue du fort 35 Fortstraat, 1060 St-Gilles/St-Gillis (vidu planon), je piedira distanco de la subtera tram-stacio « Parvis de St-Gilles/St-Gillisvoorplein », ĉiun mardon ekster la feriaj periodoj.

Pli da informoj!

Jarkotizo 2021

Jam venas la momento por pensi pagi aŭ renovigi vian kotizon al EBG
Denove ankoraŭ pli nun ol iam antaŭe,la klubo nepre bezonas ĉies subtenon, sen tio ĝi riskas ne malbaldaŭ malaperi do, bonvolu nepre membriĝi aŭ rekotizi senprokraste kaj varbi !

Ĉiujn informojn vi trovos en la kotiz-tabelo 2021.

Nia kalendaro

Por retrovi la kalendaron musklaku ĉi tiun ligilon"Esperanta Kalendaro" en la supra menuo.

Christiane De Vleminck forpasis …

Karaj amikoj,

Kun granda bedaŭro, mi sciigas al vi la forpason de Christiane De Vleminck.
Ŝi estis iama membro de nia klubo, sed jam de longe retiriĝis de nia movado. Ŝi kunverkis tre konatajn librojn kune kun Emile Van Damme : interalie, ABC-Gramatiko de Esperanto kaj la 3 Leksikaj Kursoj (iuj estis re-eldonitaj kaj do estas ankoraŭ disponeblaj).

Ŝi estis 95 jara kaj mortis la 30an de Marto 2021 en malsanulejo pro KoViM-19.

La klubo prezentas siajn kondolencojn al la familianoj.

Mesaĝo de nia Prezidanto koncerne la agadojn de EBG dum la virusa krizo

Karaj membroj kaj simpatiantoj,

pro la evoluo de la situacio kun La viruso, ni jam forte dubis ĉu daŭrigi niajn kunvenojn, ni jam pensis nuligi ilin. Post la hieraŭaj decidoj de la registaro, tute evidentas ke ni nuligas ĉiujn renkontiĝojn ĝis pliboniĝo de la situacio.

Ja bremsi la epidemion tre gravas por ke la sanservoj povu plu funkcii,ja nia averaĝa aĝo indikas ke ni pli riskas ol grupo de junuloj. Do evitu tro riski, ni tutkore deziras bonan sanon al vi ĉiuj.

Eble perreta kunveno estus interesa sperto?
Ĉu Skype estas bona solvo? Ĉu multaj el vi estas sur tiu sistemo? Ĉu iu proponas pli bonan solvon?
Ni volonte gardus regulan kontakton kun ĉiu el vi kiu ŝatus!
Ne hezitu reagi, kion ajn vi pensas pri tio.

Restu gajaj!
Bernard-Régis
Prezidanto de EBG

Omaĝo al nia iama Prezidanto Emile van Damme

La 7an de Majo forpasis nian iaman prezidanton Emile van Damme

La ceremonio honore al Emile okazos *dimanĉon, la 30an de Junio je 17h

*en la festosalono* de Kultura Centro Westrand *(Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek).
Eniro tra la ĉefenirejo de la Kultura Centro. Vojmontriloj indikos kiel iri.

Post la ceremonio ĉiuj ĉeestantoj estos atenditaj en Lou’s Plek (sama adreso) por eta manĝo. Plej laste je 20h oni finos la kunestadon.

Bonvolu konfirmi vian ĉeeston antaŭ la 7a de junio (kun la nombro de ĉeestantoj) ĉe piet.glorieux@gmail.com .

Bonvolu ne donaci florojn aŭ florkronojn sed prefere vi ĝiru sumon al Flandra Esperanto-Ligo, konto BE31 4025 5105 3155, kun mencio "Donaco memore al Emile van Damme".

Zamenhoffesto 2018 en Lieĝo

Zamenhoffesto 2018 en LieĝoBrel en Esperanto

La Ĝenerala Asembleo de EBG 2017

La Ĝenerala Asembleo de EBG okazos Merkredon la 20an de Decembro 2017
je la 18a30 en Salono Casablanca 2.

- Efektivaj membroj (kiuj, konforme al la Statuto, konsistigas la ĝeneralan membrokunvenon),
Francine SPERBER, Eric BAERT kaj Clara BRACKE estas insiste -
- kaj estraranoj, Bernard-Régis LARUE (Prezidanto), Angelos TSIRIMOKOS (Vic-Prezidanto), Yves DE KEYZER (Sekretario), Jan AMADORI (Kasisto), Françoise PELLEGRIN, Barbara POTERUCHA kaj JM Nicolas de BUYL tre insiste - petataj ĉeesti.

Se tamen vi tute ne povas partopreni la ĜA-on, nepre ne forgesu doni skriban prokuron al iu alia efektiva membro por vin reprezenti.
NB : Membro rajtas reprezenti nur unu alian membron (Art. 16 de la statuto).

Kompreneble, ĉiuj kotizpagintaj membroj estas bonvenaj kaj havas parolrajton, kvankam sen voĉdonrajto.

La estraro de EBG

Musklaku ĉi tie por vidi la Tagordon de la ĜA 2017

TUTBELGA ZAMFESTO 2017 EN BRUSELO

Karaj amikoj, EBG, la Klubo de Bruselo invitas vin partopreni sian Belgan Zamfeston kiu okazos sabaton la 16an de Decembro 2017 (± 11:30-17:00) en la Salono Zabriskie Point kiu situas ĉe la etaĝo —1 (atingebla per lifto) de la KC De Pianofabriek.
Je 250m de la tramstacio «Parvis de Saint-Gilles/Sint-Gillisvoorplein» : tramoj 3, 4 kaj 51.
Vidu la mapon
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zL2Z1nddADDE.klA_gVqxwO4E&usp=sha...
De Pianofabriek, Rue du Fort 35 Fortstraat - 1060 Bruxelles-Brussel
Musklaku ĉi tie por vidi la programon

URĜA PETO : Rekonstruo de bazlernejo en Sarawe (TZ)

Muklakante sur 'Legu pli' sube dekstre de tiu mesaĝo,
BONVOLU NEPRE LEGI LA EGE URĜAJN SINSEKVAJN MESAĜOJN TRANSSENDITAJN DE NICKY.

"NI BEZONAS ĈIES HELPON."

Abonrilatu enhavo