★ Esperantista Brusela Grupo ★


Jarkotizo 2021

Jam venas la momento por pensi pagi aŭ renovigi vian kotizon al EBG
Denove ankoraŭ pli nun ol iam antaŭe,la klubo nepre bezonas ĉies subtenon, sen tio ĝi riskas ne malbaldaŭ malaperi do, bonvolu nepre membriĝi aŭ rekotizi senprokraste kaj varbi !

Ĉiujn informojn vi trovos en la kotiz-tabelo 2021.

KOTIZ-TABELO 2021Bonvolu laŭ eble rekotizi jam nun!

Kotizoj al FEL/APE/UEA normale ne estos perataj post la fino de februaro!

NOTOJ :
Pagu al la bankkonto IBAN : BE87 5230 8055 0794, BIC : TRIOBEBB de la Esperantista Brusela Grupo
Por efike subteni nian agadon, estas konsilinde membrigi ankaŭ siajn familianojn, se ili ne kontraŭas Esperanton !
EBG peras kotizojn al APE, FEL au UEA nur por siaj propraj membroj kaj nur ĝis fino de Februaro!
Nepre indiku la celon de via pago per literaj [aŭ, se vi ĝiras elektronike, ciferaj] kodoj, ekz. « MEM+2x FAK » aŭ « 11, 2x14 »
La JARLIBRO de UEA enhavas informojn kaj milojn da adresoj.