★ Esperantista Brusela Grupo ★


Jarkotizo 2019

Jen venas la momento por pensi pagi aŭ renovigi vian kotizon al EBG.
Ĉiujn informojn vi trovos en la kotiz-tabelo 2019.

KOTIZ-TABELO 2019Bonvolu laŭ eble rekotizi jam nun!

Kotizoj al FEL/APE/UEA normale ne estos perataj post la fino de februaro!

NOTOJ :
Pagu al la bankkonto IBAN : BE87 5230 8055 0794, BIC : TRIOBEBB de la Esperantista Brusela Grupo
Por efike subteni nian agadon, estas konsilinde membrigi ankaŭ siajn familianojn, se ili ne kontraŭas Esperanton !
EBG peras kotizojn al APE, FEL au UEA nur por siaj propraj membroj kaj nur ĝis fino de Februaro!
Nepre indiku la celon de via pago per literaj [aŭ, se vi ĝiras elektronike, ciferaj] kodoj, ekz. « MEM+2x FAK » aŭ « 11, 2x14 »
La JARLIBRO de UEA enhavas informojn kaj milojn da adresoj.