★ Esperantista Brusela Grupo ★


Jarkotizo 2017

Jen la momento por renovigi vian jarkotizon. Ĉiujn informojn vi trovos en la kotiz-tabelo 2017.

KOTIZ-TABELO 2017Bonvolu laŭ eble rekotizi jam nun!

Kotizoj al FEL/APE/UEA normale ne estos perataj post la fino de februaro!

Post unu jaro sen revuo, ni preparas la reaperigon de Aktuala,
sed ankoraŭ ne pagu la kroman koston de 6 € aŭ 12 € por ĝi nun ĝis ĝia reapero.

Tamen se vi estas interesita pri ĝia papera versio sendu mesaĝon al aktuala@esperantobruselo.org

Nro Kodo Kategorio Kotizo (€) Rajtoj
ESPERANTISTA BRUSELA GRUPO
11 MEM Membro de EBG 12
Reta "Aktuala"
⎟ (dumonata organo de EBG) 
⎬ + partopreno en la vivon de la Grupo

⎟ Por ricevi retan AKTUALA-n nepre
⎟ sendu vian retpoŝtadreson al
nikolao@esperantobruselo.org
12 MEM-R Membro - junulo (ĝis 26-jara) 6
13 MEM-S Membro - pensiulo, senlaborulo 8
14 FAK Familia kunloĝanto 2 partopreno en la vivon de la Grupo
18 DVM Dumviva membro de EBG 300 Membreco kaj presita "Aktuala"
dum la tuta vivo (25x MEM kotizo)
19 PAK Presita AKTUALA (+ 6) Krompago por daŭre ricevi presitan version de Aktuala
20 PAK-E Presita AKTUALA ekster Belgio (+ 12) Krompago por daŭre ricevi presitan version de Aktuala ekster Belgio
BELGAJ REGIONAJ ESPERANTO-ASOCIOJ
22 FEL Membro de la FEL Flandra Esperanto-Ligo 30 Abono al "Horizontaal" (grandparte nederlandlingva)
25 APE-M Membro de APE "Asocio Por Esperanto" 10 Nur membreco ĉe APE
26 APE-FK Familia kunloĝanto de APE "Asocio Por Esperanto" 3 Kunloĝanta membreco de APE
27 APE-IL Papera informletero de APE 7 Nur Informletero ĉiudumonata
UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
31 SA Simpla abonanto de "Esperanto" 41 Abono al "Esperanto", la monata organo de UEA
32 Kto Simpla abonanto de "Kontakto" 25 Abono al "Kontakto", la junulara revuo de UEA
33 MJ Membro de UEA kun "Jarlibro" 26 Membreco en UEA + "Jarlibro"
34 MA Membro-abonanto de UEA 64 MJ + SA + Kto (se junulo) + rabato !
35 MG Membro de UEA kun "Gvidlibro" 11 Membreco en UEA + "Gvidlibro" (sen la adresaro de delegitoj)
36 SZ Membro de Societo Zamenhof 128 Honora rondo de esperantistoj, finance
subtenantaj UEAn)
37 MD Dumviva Membro de UEA 1600 MA de UEA dum la tuta vivo!

NOTOJ :
Pagu al la bankkonto IBAN : BE87 5230 8055 0794, BIC : TRIOBEBB de la Esperantista Brusela Grupo
Por efike subteni nian agadon, estas konsilinde membrigi ankaŭ siajn familianojn, se ili ne kontraŭas Esperanton !
EBG peras kotizojn al APE, FEL au UEA nur por siaj propraj membroj !
Nepre indiku la celon de via pago per literaj [aŭ, se vi ĝiras elektronike, ciferaj] kodoj, ekz. "MEM + APE" aŭ "11 21"
La JARLIBRO de UEA enhavas informojn kaj milojn da adresoj.
La GVIDLIBRO de UEA enhavas la samajn informojn, sed sen la adresoj.